از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(37.55%) 92
آموزش شروع بازی
(11.02%) 27
آموزش وسط بازی
(10.61%) 26
آموزش آخر بازی
(12.24%) 30
فیلم های آموزشی
(9.795%) 24
کتاب های آموزشی
(18.77%) 46
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 245