از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(39.89%) 73
آموزش شروع بازی
(10.38%) 19
آموزش وسط بازی
(9.289%) 17
آموزش آخر بازی
(13.66%) 25
فیلم های آموزشی
(9.836%) 18
کتاب های آموزشی
(16.93%) 31
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 183