از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(38.16%) 79
آموزش شروع بازی
(11.11%) 23
آموزش وسط بازی
(9.661%) 20
آموزش آخر بازی
(13.04%) 27
فیلم های آموزشی
(10.62%) 22
کتاب های آموزشی
(17.39%) 36
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 207