از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(40.47%) 68
آموزش شروع بازی
(9.523%) 16
آموزش وسط بازی
(8.928%) 15
آموزش آخر بازی
(13.09%) 22
فیلم های آموزشی
(9.523%) 16
کتاب های آموزشی
(18.45%) 31
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 168