از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(36.44%) 82
آموزش شروع بازی
(11.11%) 25
آموزش وسط بازی
(10.66%) 24
آموزش آخر بازی
(12.88%) 29
فیلم های آموزشی
(10.22%) 23
کتاب های آموزشی
(18.66%) 42
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 225