از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(40.22%) 70
آموزش شروع بازی
(9.770%) 17
آموزش وسط بازی
(9.195%) 16
آموزش آخر بازی
(13.21%) 23
فیلم های آموزشی
(9.770%) 17
کتاب های آموزشی
(17.81%) 31
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 174