از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(39.26%) 75
آموزش شروع بازی
(11.51%) 22
آموزش وسط بازی
(9.424%) 18
آموزش آخر بازی
(13.08%) 25
فیلم های آموزشی
(9.424%) 18
کتاب های آموزشی
(17.27%) 33
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 191