از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(36.36%) 84
آموزش شروع بازی
(10.82%) 25
آموزش وسط بازی
(10.82%) 25
آموزش آخر بازی
(12.98%) 30
فیلم های آموزشی
(9.956%) 23
کتاب های آموزشی
(19.04%) 44
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 231