از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(37.29%) 91
آموزش شروع بازی
(11.06%) 27
آموزش وسط بازی
(10.65%) 26
آموزش آخر بازی
(12.29%) 30
فیلم های آموزشی
(9.836%) 24
کتاب های آموزشی
(18.85%) 46
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 244